Περίληψη προγράμματος

Η παραγωγή ορνίθειου κρέατος σε βιομηχανική κλίμακα, πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά και να μειώσει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές της επιδράσεις. Η ερευνητική πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, καθώς και στην προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας μέσω της παραγωγής ορνίθιου κρέατος χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών, ούτε ακόμη και για θεραπευτικούς σκοπούς, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ενός καινοτόμου συστήματος παραγωγής κοτόπουλων κρεοπαραγωγής μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ειδικότερα, θα μελετηθούν και θα εφαρμοστούν διαχειριστικά και διατροφικά μέσα τα οποία θα αντικαταστήσουν πλήρως τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών στην εκτροφή των ορνιθίων, όπως και πρότυπα μέσα διαμόρφωσης άριστων περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής, κτιριακών καινοτομιών και βιοασφάλειας, με τη δημιουργία πρότυπου πτηνοτροφείου 1000 κοτόπουλων κρεοπαραγωγής, οδηγώντας στην παραγωγή ενός καινοτόμου τελικού προϊόντος με επιστημονική τεκμηρίωση ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών».

Παράλληλα, το ερευνητικό έργο θα προσδιορίσει με επιστημονικό τρόπο και θα προτείνει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας της εκτροφής και του παραγόμενου κοτόπουλου, με συνδυασμό χρήσης ωμικών τεχνολογιών, εξέτασης του μικροβιώματος και προσδιορισμού γονιδίων ανθεκτικότητας βακτηρίων (πεπτικού συστήματος και σφάγιου ορνιθίων) έναντι των αντιβιοτικών, με προσδιορισμένη την ακριβή μεθοδολογία ανάπτυξης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE

Στόχοι του Προγράμματος

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας.

GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE

Χρηματοδότηση του Προγράμματος

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE

Φορείς Σύμπραξης

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν Πανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες όσο και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Mείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στον αγροτικό τομέα και πρόκληση της μικροβιοανθεκτικότητας.

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ»
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΕΚΕΤΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης