Παρουσίαση Έργου

Η παραγωγή ορνίθειου κρέατος σε βιομηχανική κλίμακα, πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά και να μειώσει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές της επιδράσεις. Η ερευνητική πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, καθώς και στην προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας μέσω της παραγωγής ορνίθιου κρέατος χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών, ούτε ακόμη και για θεραπευτικούς σκοπούς, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ενός καινοτόμου συστήματος παραγωγής κοτόπουλων κρεοπαραγωγής μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ειδικότερα, θα μελετηθούν και θα εφαρμοστούν διαχειριστικά και διατροφικά μέσα τα οποία θα αντικαταστήσουν πλήρως τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών στην εκτροφή των ορνιθίων, όπως και πρότυπα μέσα διαμόρφωσης άριστων περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής, κτιριακών καινοτομιών και βιοασφάλειας, με τη δημιουργία πρότυπου πτηνοτροφείου 1000 κοτόπουλων κρεοπαραγωγής, οδηγώντας στην παραγωγή ενός καινοτόμου τελικού προϊόντος με επιστημονική τεκμηρίωση ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών». Παράλληλα, το ερευνητικό έργο θα προσδιορίσει με επιστημονικό τρόπο και θα προτείνει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας της εκτροφής και του παραγόμενου κοτόπουλου, με συνδυασμό χρήσης ωμικών τεχνολογιών, εξέτασης του μικροβιώματος και προσδιορισμού γονιδίων ανθεκτικότητας βακτηρίων (πεπτικού συστήματος και σφάγιου ορνιθίων) έναντι των αντιβιοτικών, με προσδιορισμένη την ακριβή μεθοδολογία ανάπτυξης. Επίσης, θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων μεταφοράς γονιδίων ανθεκτικότητας σε βακτήρια που μπορούν να επιφέρουν βλάβες στην υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, με τον προσδιορισμό του πρωτέωματος και του μικροβιώματος του παραγόμενου ορνίθειου κρέατος, θα υποστηριχθεί η διακριτή παραγωγή, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα μετρηθεί μέσω του κύκλου ζωής του άνθρακα (LCA).

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, θα γίνει βιομηχανική ανάπτυξη της παραγωγής με τη σύμπραξη των επιχειρηματικών εταίρων, αφού το πρόγραμμα θα προωθήσει τη συνεργασία ερευνητών, πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας ζωοτροφών και βιομηχανίας κρέατος. Θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα εκτροφής, ώστε να υπάρξει για πρώτη φορά διεθνώς παραγωγή και «πράσινου» και antibiotic-free κοτόπουλου αποτελώντας μοναδική μέθοδο Ελληνικής παραγωγής οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, εξαιρετικά ανταγωνιστική και με εξαγωγική βαρύτητα, υψηλής υπεραξίας τελικά προϊόντα, αλλά και συνεισφοράς στην υγεία των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού η απουσία χρήσης αντιβιοτικών θα ελαχιστοποιεί την έκφραση των γονιδίων μικροβιοανθεκτικότητας στα ορνίθια και κατά συνέπεια τη πιθανή μεταφορά τους στον άνθρωπο.

Το πρόγραμμα καλύπτει επί της ουσίας δύο βασικές επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα αφενός τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στον αγροτικό τομέα λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας και τις επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης, και αφετέρου την πρόκληση της μικροβιοανθεκτικότητας, καθώς ο FAO, θεωρεί την μικροβιοανθεκτικότητα ως τον πλέον σημαντικό παγκόσμιο κίνδυνο κατά της υγείας των ανθρώπων. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα αυτό τοποθετεί την μικρή Ελληνική πτηνοτροφική παραγωγή σε ένα μοναδικό και διακριτό σύστημα παραγωγής με σημασία παγκόσμιας εμβέλειας, την οποία δεν θα μπορούσε να αποκτήσει μέσω των συμβατικών μεθόδων βιομηχανικού τύπου παραγωγής.